"เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน"

Mindset Change, Life Change

ความคิดเปรียบได้กับ"เมล็ด”ที่เพาะหว่านในจิตใจ เติบโตเป็นความรู้สึก
ปรากฏเป็นถ้อยคำ ให้ผลเป็นการกระทำ เป็นนิสัยและบุคลิกภาพของเรา
มีคำพูดที่ว่า “เราเป็นเช่น ที่เราคิด"
นั่นก็เพราะว่า ความคิดคือเมล็ดแห่งการกระทำ
ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยการคิดดี
มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่การกระทำดีจะตามมา
ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็เชื่อมโยงโดยตรงกับวิธีที่เราคิด
อารมณ์และสภาพจิตของเรา
ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วยเช่นกัน

ปลูกความคิด ให้ความรู้สึก
ปลูกความรู้สึก ให้การกระทำ
ปลูกการกระทำ ให้นิสัย
ปลูกนิสัย ให้บุคลิกภาพ
ปลูกบุคลิกภาพ กำหนดชะตาชีวิต

จัดทำโดย
โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว
เพื่อเพิ่มพลังคุณค่าชีวิตในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
www.thefriendlystars.com

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
www.fph.tu.ac.th

และ บ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี
มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก สาขาประเทศไทย
www.brahmakumaris.or.th

สนับสนุนโดย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
www.dwf.go.th